آهنگ بی کلام

صبر کنید
دسامبر 19, 2019 نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی

فصل زمستان بیشتر گل ها در رکود و استراحت هستند، خزان می کنند، برگ هایشان زرد می شود که تا حدودی طبیعی است.

از آبیاری زیاد گل ها در زمستان بپرهیزید و تا خاکشان خشک نشده آبشان ندهید و در سرما نمانند.

نه کود می خواهند نه تعویض خاک و گلدون .. برای بهار کود بدهید تا به رشد بیفتند.

 

 بزرگ ترین علت مرگ کاکتوس ها آبیاری زیاد کاکتوس ها است.

در زمستان هر بیست روز به کاکتوس ها آب بدهید و در دمای پنج تا ده درجه نگه شان دارید تا بتوانند بخواب بروند و بهار گل بدهند.

در دمای زیر صفر یخ بر می شوند ، پس بیرون نمانند.

بیشتر بخوانید “نکته های زمستانی برای نگهداری از گل های آپارتمانی”